Проектът

CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно принос на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на съюза.
Проектът има за цел да:

идентифицира и популяризира добрите практики на местните власти в кампании за публична комуникация относно миграцията и интеграцията на равнище ЕС

стимулира местните  власти в граничните райони да водят успешни кампании, базирани на доказателства и факти

Фокусът на проекта е върху:


Учредяване на „Европейска награда за публични комуникационни кампании на местните власти по отношение на миграцията и интеграцията“


Изготвяне на „Наръчник с позитивни истории за миграцията и интеграцията за местните власти“


Разработване и прилагане на 8 програми за обучение на местните власти, които да са им в помощ при комуникиране на въпроси, свързани с интеграцията и миграцията в местния контекст


Създаване на 8 художествени резиденции в съответните територии


Разработване и популяризиране на 8 комуникационни кампании относно миграцията, извършени от участващите местни власти

Проектът CLARINET се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.