Наръчник > Как се провежда кампания? > Общи Принципи > Мигрантите като протагонисти

Мигрантите като протагонисти

За да се получи ефикасна, автентична кампания, свързана с миграцията, тя трябва да включва основните герои – самите мигранти.
Паола Пармиджани ни напомня, че кампаниите, които не успяват да се съсредоточат върху „автопредставяне [на мигрантите], а вместо това се фокусират върху идеята, която имаме за тях, завършват с повторение на стереотипното и вредно изображение на културното многообразие (Adichie Chimamanda 2009), за насърчаване на „толерантност“ към мигрантите [вместо истинско разбиране]“.
От основно значение е да се даде възможност на другия/различния да се самопредстави, което символично означава да го признаете като човек, като носител на права (и задължения) и като потенциален носител на позитивна промяна в обществото, като фактор за социалното развитие.” Авторката продължава със следното, “превръщайки мигранта от обект на нашето състрадание, на колективния ни страх, на дискриминация, на толерантност, на интеграция, в активен субект, социалната комуникация всъщност предлага алтернативно послание на неуместната, пиетична и предлагаща сигурност рамка, до културата на даване (подхранвана от най-добрата нагласа на филантропичния жест) и до културата на законност (подхранвана от подозрение, страх, контрол и отрицание на другите).” (Пармиджани 2015 г., стр. 8)

Включването на всички членове на общността може да се подсили посредством различни дейности, като фокус групи, семинари, обяви за идеи и предложения и онлайн участие, посредством социалните медии.

Използвайте приобщаващи езикови политики
Езиковите бариери могат да бъдат едно от първите препятствия, които спират мигрантите да се включат в местни инициативи. Има няколко начина за преодоляване на това. Превеждайте вашите комуникациони материали на най-често срещаните езици, използвани от мигрантите във вашия район, работете съвместно с езикови медиатори, предложете на мигрантите възможността да говорят собствения си език по време на планираната от вас дейност, избирайте невербални начини за изразяване (фотографии, рисунки, видеа, …).

Дефинирайте точно целевата си група и изберете най-подходящите дейности за включването й

Не правете същата грешка като тези, срещу които се борите! „Мигрантите“ не са уникално, голямо, еднородно цяло. Кого точно искате да включите? Време е да дефинирате внимателно целевата си група, като прегледате някои от следните характеристики: страна/регион на произход, пол, възраст, професия, образователен статус, интереси и пристрастия, миграционен път, продължителност на престоя в приемащата страна.

Следващата стъпка ще бъде да се създаде безопасно пространство и да се мисли за ad-hoc дейности, като се вземат предвид характеристиките на целевата група, за да се насърчи широкото участие. Например може да искате да проведете еднополови сесии, за да включите активно жените и да им позволивате да се изразяват свободно, без никаква самоцензура. Определянето на целевата група трябва да бъде нещото, което постоянно вземате под внимание по време на развитието на кампанията си, от въвличането на хората от местната общност, до момента, в който изберете крайната цел на Вашите комуникационни продукти.

Наръчникът „НИЕ МОЖЕМ!“ дава някои полезни насоки за идентифициране на целите и за настройване на комуникациите към тях, включително въпросници и инструменти, като таблици, които може да се разпечатат и с чиято помощ лесно да идентифицирате аудиториите си и подходящата медия за тях.

Информирано съгласие
Информираното съгласие на участниците в кампанията трябва да бъде получено преди
да се събират каквито и да било данни, включително лична информация, видео, снимки и аудиозаписи на интервюта и обсъждания. Информираното съгласие означава, че на хората се дава ясна информация за проекта, кое е лицето, което събира данните, къде и как ще се съхраняват, използват и споделят. Европейската референтна рамка е Законът за защита на личните данни /GDPR/.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.